En compliment del que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (en endavant RGPD), l'informem que les dades recollides referents a la seva persona i que han estat facilitats per vostè. Són incorporades a un fitxer el responsable del qual és "E-TIC SISTEMES, SLU". En compliment de l'article 13 del RGDP, a continuació, se li proporciona la informació referent al tractament de les seves dades personals:

IDENTITAT DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
“E-TIC SISTEMES, S.L.U.”, (E-TIC)
CIF B-63504567.
Adreça: C/ Balmes 7, Planta 4ª, 08007 Contacte: etic@etics.es.

DADES QUE ES SOL·LICITEN
Per procedir a contactar amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte, cal que proporcioni Nom i cognoms, mail de contacte concretant a més la seva sol·licitud d'informació.

BASE JURÍDICA I FINALITAT DEL TRACTAMENT
Les dades personals facilitades per vostè Són recaptats amb el seu consentiment, en ser necessaris per gestionar la seva sol·licitud d'informació. Recordeu que en el cas que la seva petició estigui relacionada amb un procés de selecció preguem que es posi en contacte pels canals habilitats per a candidats.
D'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el seu article 21, vostè consent expressament que puguem 
enviar-li publicitat dels nostres productes o serveis que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ
Les seves dades personals seran bloquejades quan hagin deixat de ser necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides i en tot cas fins a un any després del registre de la seva sol·licitud d'informació, i queda a disposició exclusivament de jutges i tribunals, el ministeri fiscal o les administracions públiques competents, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d'aquestes. Complert aquest termini es procedirà a la supressió de les seves dades.
En qualsevol cas, vostè té la possibilitat d'exercir els drets reconeguts en el RGDP, informació sobre aquest procediment que podrà trobar a l'apartat relatiu a "DRETS".

CESSIONS, TRACTAMENTS PER TERCERS I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS
L'informem que no es preveuen cessions de les seves dades personals, llevat d'aquelles que siguin imposades per la Llei, així com tampoc es preveuen transferències a tercers països.

DRETS
E-TIC l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament de caràcter personal, així com el dret de portabilitat, sol·licitant-ho mitjançant correu electrònic enviat a l'adreça a l'atenció del Delegat de protecció de dades, correu: etic@etics.es havent d’adjuntar copia del seu DNI i amb indicació expressa del següent:

  1. Petició en que es concreta la sol·licitud.
  2. Adreça postal o correu electrònic a efectes de notificacions.
  3. Documents acreditatius de la petició que formula, si s'escau.

 

AUTORITAT DE CONTROL
Li recordem que l'autoritat de control a Espanya és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. (http://www.aepd.es)

ACTUALITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ
En qualsevol moment, i sense previ avís, E-TIC es reserva el dret de modificar total o parcialment la present política de privacitat. La comunicació d'aquesta actualització s'entendrà realitzada mitjançant la pròpia publicació al lloc web de la política de privacitat actualitzada.