Apreciat candidat/a:

En compliment del que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (en endavant RGPD), l'informem que les dades recollides referents a la seva persona i que han estat facilitats per vostè. Són incorporades a un fitxer el responsable del qual és "E-TIC SISTEMES, SLU". En compliment de l'article 13 del RGDP, a continuació, se li proporciona la informació referent al tractament de les seves dades personals:

IDENTITAT DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
“E-TIC SISTEMES, S.L.U.”, (E-TIC)
CIF B-63504567.
Adreça: C/ Balmes 7, Planta 4ª, 08007 Contacte: etic@etics.es.

DADES QUE ES SOL·LICITEN
Per avaluar la seva candidatura per a la vacant a la qual s'hagi aplicat cal que proporcioni les següents dades: nom i cognoms, DNI, domicili, currículum, acreditació de la titulació i experiència indicada.
En qualsevol cas, durant el procés de selecció, E-TIC podrà sol·licitar-li per qualsevol via (telefònica, correu electrònic, entrevista personal) informació addicional que es consideri necessària, proporcionada, pertinent i idònia per als fins del tractament que es descriuen en el següent apartat.
Vostè consent expressament que, en el cas d'haver estat candidat o empleat anteriorment a E-TIC, circumstància que ha de comunicar immediatament, E-TIC podrà accedir a la informació que constés en el seu expedient, fins i tot si aquesta ha estat bloquejada, en compliment dels procediments implementats relatius als períodes de conservació de les dades, acceptant el desbloqueig d'aquesta informació sent incorporada novament a la seva fitxa de candidat/a.
Així mateix, en el cas que s'implementin mecanismes de videovigilància en l'accés a les oficines d'E-TIC, vostè consent que E-TIC tracti la seva imatge captada amb ocasió de l'entrevista presencial amb l'única finalitat de seguretat en l'accés a les oficines a través d'un sistema de videovigilància.
Li recordem l'obligatorietat de proporcionar totes les dades requerides, així com l'acceptació de l'accés en el seu cas al seu expedient, de manera que, la negativa a subministrar tant la informació com acceptar l'anteriorment indicat. impedirà a E-TIC el compliment de les fins descrites i la seva candidatura serà exclosa del procés.

BASE JURÍDICA I FINALITAT DEL TRACTAMENT
Les dades personals facilitades per vostè són recaptats amb el seu consentiment, al ser necessaris per incloure la seva candidatura en el procés de selecció.
Vostè consent expressament que, la seva candidatura sigui tractada, no només per a la vacant a la qual vostè ha aplicat, sinó per a qualsevol vacant en la que encaixi el seu currículum gestionada per E-TIC. En qualsevol cas, se li comunicarà a efectes de demanar-li la seva acceptació per incloure’l en un nou procés de selecció.

CESSIONS, TRACTAMENTS PER TERCERS I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS
En raó de la naturalesa del procés de selecció en el qual s'hagi inscrit, en el cas que vostè hagi aplicat a un lloc de consultor/a, vostè queda informat, i consent expressament, que E-TIC proporcioni les seves dades personals, i la informació relacionada amb la seva formació acadèmica i experiència professional als diferents clients finals d'E-TIC que pretenguin encomanar un projecte a E-TIC, i en els que vostè pugui formar part com a equip humà assignat. La finalitat d'aquest accés per part del client final és que aquest pugui comprovar l'adequació de l'adscripció de mitjans proposats per E-TIC d'acord amb les necessitats tècniques del projecte.
L'informem que no es preveuen cessions de les seves dades personals, llevat d'aquelles que siguin imposades per la Llei, així com tampoc es preveuen transferències a tercers països. No obstant l'anterior, en cas que vostè s'hagi inscrit per a un projecte internacional gestionat per E-TIC, les seves dades poden ser tractades pel Grup E-TIC o tercers relacionats amb E-TIC, amb la finalitat de la gestió de l'esmentat projecte, així com organismes públics que es trobin ubicats en un país fora de la Unió Europea. En el cas que aquests destinataris no ofereixin un nivell de protecció adequat de conformitat amb els estàndards de la Unió Europea, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, E-TIC prendrà totes les mesures necessàries per dur a terme aquestes transferències protegint les seves dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ
Les seves dades personals seran bloquejades quan hagin deixat de ser necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides, i en tot cas en un termini màxim de dos anys des que es va inscriure a la oferta en el cas que no s'hagi incorporat a la plantilla d’E-TIC. En el cas d'imatges que siguin captades pel sistema de videovigilància que, si s'escau hagi estat implementat en les oficines d'E-TIC, únicament es conservaran per un termini màxim d'un mes. Un cop bloquejades seves dades quedaran a disposició exclusiva de jutges i tribunals, el ministeri fiscal o les administracions públiques competents per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d'aquestes. Complert aquest termini es procedirà a la supressió de les seves dades.
En qualsevol cas, vosté té la possibilitat d'exercir els drets reconeguts en el RGDP, i la informació sobre el procediment podrà trobar a l'apartat relatiu a "DRETS".

DRETS
E-TIC l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament de caràcter personal, així com el dret de portabilitat, sol·licitant-ho mitjançant correu electrònic enviat a la següent adreça: etic@etics.es havent d'adjuntar còpia del seu DNI i amb indicació expressa del següent:

  1. Petició en què es concreta la sol·licitud.
  2. Adreça Postal o correu electrònic a efectes de notificacions.
  3. Documents acreditatius de la petició que formula, en el seu cas.

 

AUTORITAT DE CONTROL
Li recordem que l'autoritat de control a Espanya és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.aepd.es).

ACTUALITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ
En qualsevol moment, i sense previ avís, E-TIC es reserva el dret de modificar total o parcialment la present política de privacitat. La comunicació d'aquesta actualització s'entendrà realitzada mitjançant la pròpia publicació al lloc web de la política de privacitat actualitzada.